Категорија Кредит за хипотека

Трошоци за хипотека: Зошто заемопримачот мора да плати данок на TPAJD?
Кредит за хипотека

Трошоци за хипотека: Зошто заемопримачот мора да плати данок на TPAJD?

Врховниот суд неодамна донесе одлука за тоа кој треба да ги сноси трошоците добиени од хипотеката, утврдувајќи дека треба да биде заемопримачот кој го плаќа данокот на патримонијални трансмисии и документираните правни акти (ITPAJD). Што стои зад вашето расудување? Данокот на AJD во повеќето случаи претставува речиси 60 или 70 од вкупните трошоци направени по потпишувањето хипотека.

Прочитај Повеќе

Кредит за хипотека

Трошоци за хипотека: Зошто заемопримачот мора да плати данок на TPAJD?

Врховниот суд неодамна донесе одлука за тоа кој треба да ги сноси трошоците добиени од хипотеката, утврдувајќи дека треба да биде заемопримачот кој го плаќа данокот на патримонијални трансмисии и документираните правни акти (ITPAJD). Што стои зад вашето расудување? Данокот на AJD во повеќето случаи претставува речиси 60 или 70 од вкупните трошоци направени по потпишувањето хипотека.
Прочитај Повеќе