Општо

8 клучеви за разбирање на Договорот за вонсудско плаќање

8 клучеви за разбирање на Договорот за вонсудско плаќање

Несомнено, една од најважните новини воведена со таканаречениот „Закон за претприемачи“ (Закон 14/2013 за поддршка на претприемачи и нивна интернационализација), е т.н. Вонсудски договор за плаќање.

Копчињата за разбирање од што се состои оваа нова правна фигура ќе бидат сумирани на следниов начин:

1) Ова е измена (уште една) од законот за стечај 22/2003, чија намера е да се спречат, колку што е можно, компаниите со финансиски проблеми да одат директно на стечај.

2) Затоа, тоа е вонсудска постапка пред стечај, чија основна мисија е дека должникот постигнува платен план со своите доверители.

3) Создадена е фигурата на медијаторот за стечај, еден вид „стечаен претходен администратор“ кој ќе обезбеди комбинирање на позициите меѓу должникот и неговите доверители.

4) Посредникот за стечај ќе биде назначен, во секој случај, од страна на Секретарот на трговска марка или од нотар, во зависност од тоа дали се правни или физички лица (трговци), пред кои должникот претходно ќе го достави своето барање за вонсудско порамнување на плаќањата.

5) Со почетокот на досието автоматски се произведуваат некои ефекти слични на оние утврдени со измената на законот за стечај воведен на крајот на 2011 година за таканареченото „пред стечај“: парализа на егзекуција, неможност за започнување на потребниот стечај против должникот итн.

6) Посредникот за стечај ќе свика состанок до сите доверители, на кои претходно ќе му испрати платен план, чиј мораториум не смее да надмине три години, а отстранувањето или откажувањето не смее да надмине 25% од долгот.

7) Доколку доверителите што претставуваат 60% од обврските го одобрат предлогот, се изготвува нотарски акт на вонсудскиот договор со кој ќе се затвори досието. Оттогаш, самиот медијатор ќе обезбеди идно исполнување на спогодбата.

8) Доколку планот не е одобрен, медијаторот треба веднаш да побара изјава за несолвентност од трговскиот судија.

(Фото: Фримимажи)Видео: The Groucho Marx Show: American Television Quiz Show - Door. Food Episodes (Јули 2021).