Општо

Деловни простории: раскинување на договорите за закуп на „стара закупнина“

Деловни простории: раскинување на договорите за закуп на „стара закупнина“

Влегувањето на оваа нова година со себе носи, меѓу другото, и крај на терминот предвиден во законот 29/1994, од 24 ноември, со кој се воспостави преоден режим за раскинување на договори за деловна изнајмување претходно склучени до 9 мај 1985 година.

Така, од 1 јануари 2020 година, станарите кои сакаат да го задржат својот бизнис отворен во истите простории, се должни да ги ажурираат договорите за изнајмување. Сепак, постојат одредени околности што не можат да доведат до ова автоматско прекинување.

Треба да се направи разлика помеѓу станарите кои сефизичко лице и како и да еправно лице:

Физичко лице: Во случај ако закупецот е физичко лице, договорот ќе истече кога ќе замине во пензија или ќе умре, освен ако сопругата продолжи со дејноста. Доколку лицето кое продолжило со работењето било потомок, договорот ќе истече на 1 јануари 2020 година.

Правно лице: Во овие случаи, закупот ќе истече на 1 јануари 2020 година, освен ако просториите немаат површина од над 2.500 м2, или дека таму не се спроведуваат комерцијални активности.

И во двата случаи, и во случај да има пренесување на просториите во претходните десет години 1 јануари 1995 година, траењето на договорот за „стар изнајмување“ може да се одржи до 1 јануари 2020 година.

Какви права има закупецот во случај на раскинување на договорот?

1) Право на надоместок, чија сума ќе биде 18 месечни исплати на киријата во сила во моментот на раскинување на договорот, под услов тоа пред 1 година Секој што ја извршува истата активност во просториите или оној што се смета за поврзан.

2-ри)Преференцијално право да се продолжи во просториите. Сјас пред да помине една година од крајот на договорот, закуподавачот има намера да склучи нов договор, тој треба со сигурност да го извести претходниот закупец за новите околности (кирија, основни услови, детали за новиот закупец), доделувајќи му во рок од 30 календарски дена по нотификацијата за да можете да го искористите вашето право да продолжите во просториите под истите услови како оние што им се нудат на другиот станар.

Во секој случај, остварувањето на повластеното право ќе биде некомпатибилно со надоместокот. (Фото: Pixabay)

Автор на оваа објава

Мануел Помарес, е адвокат и управувачки партнер на фирмата Помарес Абогадос. Специјалист за трговско-корпоративно, стечај и банкарско право ...Видео: Приказната за Адора FLATIRON Скопје - The Story Of (Ноември 2021).